Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri ședința 17.05.2024

1.Depunerea jurământului de către domnul consilier local Oriță Florin al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Turnu Măgurele prin Încheierea nr. 1254 din data de 30.04.2024

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 112/29.10.2020

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reglementare a circulației rutiere la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 23.04.2024

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2024 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.     

Proiecte de hotărâri ședința 25.04.2024

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 în municipiul Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzării imobilului identificat prin cartea funciară nr. 21677.

4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind soluționarea unei cereri de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2024 de către un contribuabil – persoană fizică.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Turnu Măgurele a evenimentului „Deschiderea sezonului moto 2024”.

10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată.

11. Diverse

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.151/14.10.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui eveniment cultural în municipiul Turnu Măgurele, zona “Cetatea Turris” în perioada 05.06.2024 – 06.06.2024

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.94/28.07.2021

Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă și reprezentare juridică în materia achizițiilor publice

Proiecte de hotărâri ședința 05.04.2024

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele din data de 05.04.2024

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.93/28.07.2021.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.94/28.07.2021

Proiecte de hotărâri ședința 01.04.2024

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar și modalitatea de distribuire a acestuia la nivelul Școlii Gimnaziale nr.4 Turnu Măgurele și Liceului Tehnologic „General David Praporgescu”

Proiecte de hotărâri ședința 27.03.2024

1.Proiect de hotărâre privind rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2024 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

3.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desemnarea unei persoane în vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu la nivelul unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

4.Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2024 de către contribuabili persoane fizice și persoane juridice.

5.Proiect de hotărâre privind închiriere prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 12,65 mp, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație pentru anul 2024 a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat la Asociația Grup de Acțiune Locală „TURNU 21”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman” și Asociația Municipiilor din România.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind desființarea serviciilor sociale de asistență comunitară, a serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu și a serviciilor sociale Centru de zi pentru persoane vârstnice din cadrul proiectului „Îmbătrânim frumos și demn!”

9. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al municipiului Turnu Măgurele.

10. Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Turnu Măgurele, conform prevederilor art. 155 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

11. Diverse

Proiecte în completare

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 27.02.2024

1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.8/05.02.2024.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2024 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe anul 2024.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN S.R.L. pe anul 2024.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr.62/28.04.2023.

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.12/28.07.2000.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri.

Proiecte de hotărâri ședința 12.02.2024

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2024 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele pe anul 2024.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, al Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele şi al celorlalte instituții și servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2024 de către contribuabili persoane fizice.

6. Proiect de hotărâre privind preluarea personalului medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat în structura de personal angajat de autoritatea administrației publice locale.

7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 129/09.08.2023.

8. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 05.02.2024

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 9.684.500 lei din excedentul bugetului local al municipiului Turnu Măgurele rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2023 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2024     

Proiecte de hotărâri ședința 30.01.2024

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzarii imobilului – teren identificat prin cartea funciară nr. 22715.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 174/26.10.2023.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 79/16.05.2023.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 80/16.05.2023.

5. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul municipiului Turnu Măgurele și actualizarea anuală a acestora ce rata inflației.

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna decembrie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

10. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 27.12.2023

1.Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul  Deşeurilor Teleorman” pentru aprobarea costului net şi a sumelor care trebuie acoperite de către Organizaţiile pentru Implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor de ambalaje (OIREP) precum şi aprobarea majorării tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea, sortarea şi compostarea deşeurilor municipale în judeţul Teleorman, pentru anul 2024

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 157/29.06.2022

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna noiembrie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată.

7. Diverse

Proiect în completare

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele pentru anul școlar 2024-2025

Proiecte de hotărâri ședința 21.12.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli constituite şi aprobate de Consiliul Local pe anul  2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului  Sportiv  Municipal ”Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2023

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale şi de tineret ocazionate de Sărbătoarea de Anul Nou care se desfăşoară în municipiul Turnu Măgurele în luna decembrie 2023

Proiecte de hotărâri ședința 14.12.2023

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/24.08.2018 privind aprobarea depunerii proiectului ”Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, în cadrul apelului  de proiecte cu titlul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD  deschis pentru Axa Prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9 B, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, POR 2014-2020, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect

Proiecte de hotărâri ședința 12.12.2023

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele  nr.108/24.08.2018

Proiecte de hotărâri ședința 07.12.2023

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele din data de 07.12.2023

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele  nr.155/06.11.2019

3. Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. – Municipiul Turnu Măgurele la “Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 4 ” din municipiul Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind participarea UAT – Municipiul Turnu Magurele la “Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economice a proiectului  “Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița de copii cu program prelungit nr. 1” din municipiul Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 05.12.2023

1. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Turnu Măgurele  cu unitățile de învățământ din municipiul Turnu Măgurele în vederea realizării obiectivului de investiții ,, Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile  pentru autoconsum la nivelul UAT Turnu Măgurele”           

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,, Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile  pentru autoconsum la nivelul UAT Turnu Măgurele”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul ,, Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile  pentru autoconsum la nivelul UAT Turnu Măgurele”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –2020 (Cod SMIS 2014+:152227)

Proiecte de hotărâri ședința 29.11.2023

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli, constituite și aprobate de Consiliul Local la nivelul municipiului Turnu Măgurele la 30.09.2023.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2023.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-teren, identificat prin număr cadastral 22715, înscris în cartea funciară 22715 UAT Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzării imobilului – teren identificat prin cartea funciară nr. 33423.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 48/20.04.2011.

8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 180/25.11.2021

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unei cereri privind transferul unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în domeniul public al UAT – Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna octombrie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

13. Diverse

În completarea ordinii de zi

Proiecte de hotărâri ședința 26.10.2023

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru autovehiculele de transport marfă pentru anul 2024 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafață de 22 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea amplasării de terase pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzării imobilului identificat prin cartea funciară nr. 21720.

4. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unui imobil aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, identificat prin număr cadastral 20013-C1-U95 Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 138/30.10.2009

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 3 situată în str. Abatorului, bloc P4, etaj parter, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22959-C4-U3 Turnu Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în perioada 2023-2029.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

12. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 16.10.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2023

3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 79/16.05.2023

4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 80/16.05.2023

Proiecte de hotărâri ședința 28.09.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2023.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2023. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Turnu Măgurele la Parteneriatul LEADER cu denumirea ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CĂLMĂȚUIU.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de predare a Planului final de măsuri care va fi implementat (măsuri premergătoare strategiei de transformare digitală) și a „Strategiei de transformare digitală a Municipiului Turnu Măgurele”, din cadrul proiectului „Turnu Măgurele Digital”.

9. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. LOCAL URBAN S.R.L. Turnu Măgurele cu aport în natură – bun aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele.

10. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public al Municipiului Turnu Măgurele și în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele a unui bun mobil.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință a unui imobil-teren în suprafață de 54 mp, identificat prin cartea funciară nr. 33394 UAT Turnu Măgurele, situat în str. Horia, Cloșca și Crișan.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT – Municipiul Turnu Măgurele.

13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 129/09.08.2023.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna august 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată.

17. Diverse

Proiecte în completare

Proiecte de hotărâri ședința 18.09.2023

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 93/28.07.2021

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 106/24.08.2018

Proiecte de hotărâri ședința 08.09.2023

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.156/29.06.2022

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea parcului Tudorică Dorobanțu, a parcului Mircea cel Bătrân și a zonei verzi amplasată în B-dul Independenței nr. 1 dreapta din municipiul Turnu Măgurele”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea parcurilor Anotimpuri și Gară și amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei”

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri necesare semnării Contractului de finanțare pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Teleorman, POIM 2014-2020

5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.49/30.03.2023

6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele privind asigurarea accesului la Dana nr. 2 din portul Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.155/06.11.2019

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului Nikopol-Turnu Măgurele protected nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas-NaTURe-Hard/”Nikopol-Turnu Măgurele protejarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane” (NaTURe-Hard), precum și a cheltuielilor legate de proiect

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului “Green solutions for a better life in Borovo, Turnu Măgurele and Nikopol municipalities”(GREEN-GO-Hard)/” Soluții verzi pentru o viață mai bună în municipiile Borovo, Turnu Măgurele și Nikopol”(GREEN-GO-Hard), precum și a cheltuielilor legate de proiect

Proiecte de hotărâri ședința 29.08.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Infrastructura ITS pentru transportul public din Municipiul Turnu Măgurele’’

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/28.04.2023

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Turnu Măgurele pentru perioada de programare 2021 – 2027

4. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației pe o perioadă de 10 ani a imobilului-clădire și teren în suprafață de 844 mp aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, situat în strada Avântului, nr. 1, identificat în cartea funciară nr. 33167 UAT Turnu Măgurele în Centru educational pentru copii, tineri și adulți și teren aferent acestuia 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 10 situată în str. Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 2, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22967-C2-U10 Turnu Măgurele

6. Proiect în completare

Proiecte de hotărâri ședința 09.08.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli, constituite și aprobate de Consiliul Local la nivelul municipiului Turnu Măgurele la 30.06.2023.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 246/28.10.2022.

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, înscris în CF 25319, identificat cu nr. cadastral 25319, în suprafață de 1,4126 ha.

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, înscris în CF 25318, identificat cu nr. cadastral 25318, în suprafață de 0,3776 ha.

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, înscris în CF 23044, identificat cu nr. cadastral 23044, în suprafață de 0,6489 ha

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1,43 mp, proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unui imobil – teren în suprafață de 270 mp, situat în cadrul obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unui imobil – teren în suprafață de 237 mp, situat în cadrul obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Turnu Măgurele în domeniul privat al municipiului Turnu Măgurele a unui imobil-teren în suprafață de 54 mp, identificat prin cartea funciară nr. 33394 UAT Turnu Măgurele, situat în str. Horia, Cloșca și Crișan și aprobarea vânzării acestuia cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință.

10. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T.-Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba Strategia de tarifare în scenariul „cu proiect” pentru perioada 2023 – 2052 ce va fi aplicată de S.C. APA SERV S.A., operator unic în Județul Teleorman.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele pentru anul școlar 2023 – 2024

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iulie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

14. Diverse

Proiect în completare

Proiecte de hotărâri ședința 27.07.2023

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 13.07.2023

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din data de 13.07.2023

2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vanzarii cu drept de preemptiune catre constructorul de buna credinta a unui imobil-teren in suprafata de 185 mp, identificat prin cartea funciara nr. 22863 UAT Turnu Magurele, situate in str. General David Praporgescu, nr. 23

3.Proiect de hotarare privind analiza stadiului de transcriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati la nivelul UAT Municipiul Turnu Magurele

4.Proiect de hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei pe o perioada de 10 ani a imobilului-teren in suprafata de 844 mp, apartinand domeniului public al municipiului Turnu Magurele, situate in strada Avantului, nr. 1, identificat in cartea funciara nr. 33167, UAT Turnu Magurele

5.Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2023 la nivelul municipiului Turnu Magurele

6.Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local la nivelul municipiului Turnu Magurele

7.Diverse

Proiecte în completare

Proiecte de hotărâri ședința 28.06.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare infrastructură de apă pe strada Victoriei, Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman”

5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 66/28.04.2023

6. Proiect de hotărâre aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unui teren-platformă betonată aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 45,5 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, vecinătate bloc V4

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Turnu Măgurele în domeniul privat al municipiului Turnu Măgurele a unui imobil-teren în suprafață de 185 mp, identificat prin cartea funciară nr. 22863 UAT Turnu Măgurele, situat în str. General David Praporgescu, nr. 23 și aprobarea vânzării acestuia cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 189/25.08.2022

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 87/12.07.2010

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna mai 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată

14. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 16.06.2023

 1. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7981/13.10.2022 aferent proiectului ”Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dizabilități”
 2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7647/29.03.2022 aferent proiectului ”Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiune cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”
 3. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7656/29.03.2022 aferent proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața Gării și zona Victoria
 4. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 7649/29.03.2022 aferent proiectului ”Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”
 5. Proiect de hotărâre privind retragerea Spitalului Municipal Turnu Măgurele din ciclul II de acreditare și înscrierea în ciclul III de acreditare

Proiecte de hotărâri ședința 30.05.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și a conturilor de execuție ale bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local la nivelul municipiului Turnu Măgurele la data de 31.12.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren-platformă betonată, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 45,5 mp, situat în intravilanul municipiului Turnu Măgurele, vecinătate bloc V4.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel de unitate administrativ-teritorială pentru perioada 2023-2029.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna aprilie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

7. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 16.05.2023

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița de copii nr. 7 din municipiul Turnu Măgurele”

  2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-econoimici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița de copii nr. 5 din municipiul Turnu Măgurele”

  3.  Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local al muncipiului Turnu Măgurele nr. 224/28.09.2022

  4.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului monument istoric – Clădirea fostei Cooperative de Credit “Cetatea”, cod LMI 2015 – TR -II-m-B-14501, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Sfânta Vineri, nr.3, CF 22229, nr. cadastral 22229, județul Teleorman

  5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal “Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2023.

Proiecte de hotărâri ședința 28.04.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în municipiul Turnu Măgurele

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren-platformă betonată aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 72 mp, situat în intravilanul municipiul Turnu Măgurele, vicinătate bloc V4

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzării imobilului-teren identificat prin număr cadastral 21447, înscris în cartea funciară 21447 a UAT Turnu Măgurele, situat în Turnu Măgurele, strada Călărași, nr. 9-11

6. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației pe perioada lucrărilor de demolare a imobilului-construcție „Bibliotecă”, imobil aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, situat în strada Vlad Țepeș, nr. 20

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în municipiul Turnu Măgurele

8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 9 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U28 Turnu Măgurele

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municpiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare

11. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. – Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru aprobarea costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către Organizațiile pentru Implemenatrea Răspunderii extinse a Producătorilor de ambalaje (OIREP) pentru anul 2023

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

13. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Turnu Măgurele a ediției  a XIV-a a evenimentului cultural „Parada Europei”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna martie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată.

17. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 20.04.2023

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT – Municipiul Turnu Măgurele în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate”

Proiecte de hotărâri ședința 30.03.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2023

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2023 de către contribuabili persoane fizice

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren cu suprafața de 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 13 situată în str. Abatorului, bloc P7, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22968-C3-U13 Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare piste de biciclete Drumul Cetății în Municipiul Turnu Măgurele”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare de străzi din zona centrală și din cartierele Măgurele și Odaia precum și reabilitarea zonei pietonale Central din Municipiul Turnu Măgurele – Etapa 1”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea suprafeței de 154,04 ha de pajiște aparținând domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 49/03.04.2012

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru folosirea locurilor publice din Piața Municipală și Bâlciul anual

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 47/24.04.2018

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 246/28.10.2022

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna februarie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

17. Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Turnu Măgurele, conform prevederilor art. 155 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

18. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 17.03.2023

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dotarea unităților de învățământ din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15-Educație

Proiecte de hotărâri ședința 28.02.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe anul 2023

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN S.R.L. pe anul 2023

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru motounealta de tuns gazon ProGarden AL 480VH-T

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 33/28.03.2018

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 246/28.10.2022

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 138/30.10.2009

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație pentru anul 2023 a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat la Asociația Grup de Acțiune Locală “TURNU 21”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman” și Asociația Municipiilor din România

 9. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2023 de către contribuabili persoane fizice

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele

13. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 17.02.2023

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 118/30.08.2017

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 72/11.04.2022

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 73/11.04.2022

4.  Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Municipiului Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 02.02.2023

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele pe anul 2023

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, al Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele și al celorlalte instituții și servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, inventar atestat prin H.G. nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 22/10.02.2022

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 175/05.08.2022

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna ianuarie 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

10. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 26.01.2023

1.  Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele

3.  Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi  – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor desfășura în anul 2023 pe raza municipiului Turnu Măgurele cu cetățenii beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna decembrie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

7. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 10.01.2023

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 101/21.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 28.12.2022

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. LOCAL URBAN S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru autovehiculele de transport marfă pentru anul 2023 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 203/13.09.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/20.04.2022.

4. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare, județul Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” pentru aprobarea acestuia.

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” să exercite pe seama și în numele asociatului – unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele toate atribuțiile, drepturile și obligațiile privind delegarea Serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 6. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară „Teleormanul”.

 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 15 mp aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 1 situată în str. Abatorului, bloc P2, scara 1, parter, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22957-C2-U1 Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea unor bunuri deșeuri metalice și aprobarea caietului de sarcini în vederea valorificării acestora.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele și aprobarea contractului de prestare a serviciului.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/24.08.2018 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creare centru educațional în Turnu Măgurele, Str. Libertății, Nr. 137”.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/24.08.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea de străzi din cartierul Măgurele din municipiul Turnu Măgurele”.

14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele pentru anul școlar 2023 – 2024.

15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desemnarea persoanelor în vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu la nivelul unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 87/12.07.2010.

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi  – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna noiembrie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată.

21. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 15.12.2022

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.224/28.09.2022

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat al Asociației Grup de Acțiune Locală ,,Turnu 21” pentru anul 2022

Proiecte de hotărâri ședința 13.12.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.95/11.07.2018

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.138/24.09.2014

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.107/24.08.2018

Proiecte de hotărâri ședința 07.12.2022

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 224/28.09.2022

Proiecte de hotărâri ședința 25.11.2022

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 66/23.05.2018

        3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală în avans și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 5 situată în str. Abatorului, bloc P8, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22969-C4-U5 Turnu Măgurele

        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

        5. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele

        6. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi  – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

         7. Proiect de hotărâre privind avizarea constituirii comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar contabil al Spitalului Municipal Turnu Măgurele  

        8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna octombrie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

        9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

10. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 11.11.2022

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2022

Proiecte de hotărâri ședința 28.10.2022

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2022

 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea executării obiectivului ,,Construire Locuință Parter + 1 Etaj”, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Tudor Vladimirescu nr. 8, având ca beneficiari pe domnul Chiva Petre și pe doamna Chiva Marioara

 4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, identificat prin numărul cadastral 20066-C1-U31 Turnu Măgurele

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, identificat prin numărul cadastral 20066-C1-U13 Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală în avans și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 24, situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 2, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U14 Turnu Măgurele

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun mobil ce aparține patrimoniului public al Municipiului Turnu Măgurele către Club Sportiv Municipal ,,Cetatea” Turnu Măgurele

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea a două amplasamente din municipiul Turnu Măgurele pentru depozitarea temporară a deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 97/28.07.2021

12. Proiect de hotărâre privind avizarea constituirii comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar contabil al Spitalului Municipal Turnu Măgurele  

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi  – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

16. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/25.05.2016

17. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată

18. Diverse

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului I al anului școlar 2022-2023

Proiecte de hotărâri ședința 13.10.2022

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 94/28.07.2021

Proiecte de hotărâri ședința 07.10.2022

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 71/11.04.2022

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 72/11.04.2022

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 73/11.04.2022

Proiecte de hotărâri ședința 28.09.2022

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2022.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2022.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare strada Horia, Cloșca și Crișan din municipiul Turnu Măgurele” depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu și strada Taberei) și Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele”, depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare de străzi din zona centrală și din cartierele Măgurele și Odaia precum și reabilitarea zonei pietonale „Central” din municipiul Turnu Măgurele” – etapa I, depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafețe cuprinse între 12,5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 13 situată în str. Abatorului, bloc P8, scara 1, etaj 3 construită prin Agenția Națională pentru Locuințe identificată prin Cartea Funciară nr. 22969-C4-U13 Turnu Măgurele.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 15 situată în bulevardul Republicii, bloc C2, scara 2, etaj 2 construită prin Agenția Națională pentru Locuințe identificată prin Cartea Funciară nr. 26756-C1-U6 Turnu Măgurele.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 6 situată în bulevardul Republicii, bloc C2, scara 1, etaj 2 construită prin Agenția Națională pentru Locuințe identificată prin Cartea Funciară nr. 26756-C1-U9 Turnu Măgurele.

12. Proiect de hotărâre privind propunere de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele pentru anul școlar 2023-2024.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna august 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

16. Diverse

Proiecte in completare

Proiecte de hotărâri ședința 13.09.2022

 1. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. – Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul’’ pentru a aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare în județul Teleorman

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/20.04.2022

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 93/28.07.2021

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Amenajarea unui centru educațional integrat pentru copii, tineri și adulți’’

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Schimbare de destinație din sală de sport în Centru educațional integrat pentru copii, tineri și adulți” aferent proiectului “Amenajarea unui centru educațional integrat pentru copii, tineri și adulți”

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 157/29.06.2022

Proiecte de hotărâri ședința 06.09.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea B.F.T.R.M. la secția recuperare, medicină fizică și balneologie și a postului de medic specialist, specialitatea B.F.T.R.M. la cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie din ambulatoriul integrat al Spitalului municipal Turnu Măgurele.

     2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea epidemiologie la compartimentul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului municipal Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 30.08.2022

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 102/09.05.2022

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor proiectului ‘‘Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P1, P2 și P4 din cadrul Asociației de Proprietari nr. 15 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman’’

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele

4.  Prezentarea raportului de audit financiar nr.149 (62386) / 22.07.2022 și a Deciziei nr. 13/2022 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Teleorman.

Proiecte de hotărâri ședința 25.08.2022

       1.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare.

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 7, situată în str. Abatorului, bloc P5, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22966-C1-U7 Turnu Măgurele.

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 10, situată în str. Abatorului, bloc P5, scara 1, etaj 2, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22966-C1-U10 Turnu Măgurele.

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 5, situată în str. Abatorului, bloc P1, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22956-C1-U5 Turnu Măgurele.

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală în avans și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 2, situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U4 Turnu Măgurele.

        6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele.

        7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele pentru anul școlar 2022 – 2023.

         8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 75/09.06.2021.

        9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Sală de sport Valentin Bădoi” bunului imobil Sală de sport școlară, situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Chimiei, nr. 18, județul Teleorman.

       10. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

       11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iulie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

       12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

13. Diverse

În completarea ordinii de zi:

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal ”Cetatea” Turnu Măgurele pe anul 2022

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 19.08.2022     

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele din data de 19.08.2022

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri organizatorice cu privire la desfășurarea Bâlciului anual în perioada 20.08.2022 – 29.08.2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

În afara ordinii de zi

Proiecte de hotărâri ședința 11.08.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Turnu Măgurele la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” derulat de Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) și aprobarea Devizului general la obiectivul de investiții „Modernizarea serviciului de iluminat public în municipiul Turnu Măgurele – Etapa II”.

Proiecte de hotărâri ședința 05.08.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare rețea de canalizare parțial pe strada Ion Creangă și parțial pe strada Libertății”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare sistem de irigare automat în Parcul Independenței din Municipiul Turnu Măgurele”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

4. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației vehiculelor în ambele sensuri pe Bulevardul Independenței din municipiul Turnu Măgurele, tronson cuprins între Parcul municipal până la intersecția cu strada Oituz.

Proiecte de hotărâri ședința 25.07.2022

       1. Proiect de hotărâre privind revocare Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 141/29.06.2022 cu modificările ulterioare

Proiecte de hotărâri ședința 21.07.2022

 1. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele.
 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun mobil ce aparţine domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele către S.C. LOCAL URBAN S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul municipal Turnu Măgurele a unor bunuri – proprietate privată a municipiului Turnu Măgurele.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 101/20.04.2022.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 141/29.06.2022.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 159/11.07.2022.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr. 1 situată în str. Abatorului, bloc P8, scara 1, etaj parter, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, identificată prin cartea funciară nr. 22969-C4-U1 Turnu Măgurele.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr. 13 situată în str. Abatorului, bloc P1, scara 1, etaj 3, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, identificată prin cartea funciară nr. 22956-C1-U13 Turnu Măgurele.
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe durată determinată.
 13. Diverse

Proiecte peste ordinea de zi

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 148/29.06.2022

15. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației vehiculelor în ambele sensuri pe strada Pompierilor din municipiul Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 11.07.2022

    1.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 101/20.04.2022.

    2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele în comisia de evaluare privind desfășurarea licitațiilor publice în vederea concesionării unor imobile situate în municipiul Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli constituite şi aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Tunis” pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile şi serviciile publice fâră personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele.
 5. Proiect de hotărâre privind eliminarea unor taxe la nivelul municipiului Turnu Măgurele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/20.04.2022.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire pentru desfâşurarea licitaţiei publice în vederea concesionării imobilului-teren extravilan în suprafaţă de 108,831 ha, situat în municipiul Turnu Măgurele, tarlaua 16, parcela 57, aparţinând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, înscris în cartea funciară nr. 22272 UAT Turnu Măgurele, nr. cadastral 22272.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea şi aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/30.03.2012 privind declararea unor bunuri ca aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 183/20.12.2017.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 19/27.01.2022.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 68/24.03.2022.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 69/24.03.2022.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr. 3 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 1, etaj 1, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U10 Turnu Măgurele.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2022.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 59/29.04.2010.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri.
 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna mai 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 21. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 09.06.2022

    1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele din data de 09.06.2022.

    2.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Spitalul municipal Turnu Măgurele a unor bunuri – proprietate privată a municipiului Turnu Măgurele.

    3.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației pe o perioadă de 10 ani a imobilului C2 (sală de sport) aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în strada Avântului, nr.1, identificat prin cartea funciară nr.22928 UAT Turnu Măgurele.

    4.   Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației pe o perioadă de 10 ani a imobilului-teren în suprafață de 174 mp aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, situat în strada Avântului, nr.1, identificat în cartea funciară nr.22928 UAT Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar contabil al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 25.05.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și a conturilor de execuție ale bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local la nivelul municipiului Turnu Măgurele la data de 31.12.2021

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în municipiul Turnu Măgurele.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Turnu Măgurele.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 22/10.02.2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 8 situată în str. Abatorului, bloc P5, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22966-C1-U8 Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 13 situată în str. Abatorului, bloc P4, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22959-C4-U13 Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 16 situată în str. Abatorului, bloc P5, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22966-C1-U16 Turnu Măgurele.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a     locuinței nr. 18 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 2, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U22 Turnu Măgurele.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 22 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U29 Turnu Măgurele.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 56/24.03.2022.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 57/24.03.2022.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 58/24.03.2022.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 59/24.03.2022.

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna aprilie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

19. Diverse

În afara ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife de închiriere în vederea prestării de servicii cu utilajele autoplatformă cu nacelă model GSR B200 PX montată pe autoșasiu Renaul Maxity și mașină de tocat și sfărâmat buturugi model BSF 15

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din sală de sport în Centrul educațional integrat pentru copii, tineri și adulți”.

Proiecte de hotărâri ședința 16.05.2022

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 102/09.05.2022
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 103/09.05.2022

Proiecte de hotărâri ședința 09.05.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din cadrul Asociației de Proprietari nr. 15, din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din cadrul Asociației de Proprietari nr. 2, din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun mobil ce aparține domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele către S.C. LOCAL URBAN S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației pe o perioadă de 10 ani a imobilului-teren în suprafață de 277 mp aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, situat în strada Castanilor, nr. 25, identificat prin cartea funciară nr. 23701 UAT Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 20.04.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2022.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 43/11.03.2022.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 în municipiul Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2022 de către contribuabili persoane fizice.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului „Măsuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor și adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al         municipiului Turnu Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind serviciul de colectare și neutralizare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Turnu Măgurele.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 6 situată în str. Abatorului, bloc P2, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22957-C2-U6 Turnu Măgurele.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 2 situată în str. Abatorului, bloc P1, scara 1, etaj parter, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22956-C1-U2 Turnu Măgurele.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 5 situată în str. Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22967-C2-U5 Turnu Măgurele.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 18 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 2, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U22 Turnu Măgurele.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală în avans și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 7 situată în str. Abatorului, bloc P8, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22969-C4-U7 Turnu Măgurele.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 15 situată în str. Abatorului, bloc P4, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22959-C4-U15 Turnu Măgurele.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 22 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U29 Turnu Măgurele.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 59/29.04.2010.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 108/28.07.2021.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii „Clubului Sportiv Dunărea Turris” în „Club Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele”.

20. Proiect de hotărâre privind avizarea constituirii comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna martie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

23. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului  U.A.T. –  Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 48/03.04.2012.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 63/27.05.2013.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 131/23.11.2020.

27. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată.

28. Diverse

Completare

Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 11.04.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița de copii nr. 1 din municipiul Turnu Măgurele”, în cadrul Planului național de redresare și reziliență.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița de copii nr. 5 din municipiul Turnu Măgurele”, în cadrul Planului național de redresare și reziliență.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița de copii nr. 7 din municipiul Turnu Măgurele”, în cadrul Planului național de redresare și reziliență.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 24.03.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN SRL pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 47/24.04.2018.
 4. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2022 de către contribuabili persoane fizice.
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafețe cuprinse între 12,5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor.
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafețe de 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea amplasării de garaje auto pentru parcarea autoturismelor.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru aducerea la limita de proprietate a utilităților publice și executarea instalațiilor de utilizare pentru obiectivul – Bază sportivă tip 1 din strada Șoseaua Alexandriei, nr.7, Turnu Măgurele.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzării imobilului-teren intravilan în suprafață de 949 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Șoseaua Alexandriei, nr. 6, înscris în cartea funciară nr. 29215 UAT Turnu Măgurele.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea vânzării imobilului-teren intravilan în suprafață de 1518 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Șoseaua Alexandriei, nr. 6, înscris în cartea funciară nr. 29216 UAT Turnu Măgurele.
 10. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 180/25.11.2021, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale – Municipiul Turnu Măgurele.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 28, situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 4, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U7 Turnu Măgurele.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 21, situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U2 Turnu Măgurele.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 26, situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 3, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U3 Turnu Măgurele.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a locuinței nr. 14, situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 2, etaj 1, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U5 Turnu Măgurele.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea pedriatrie la compartimentul pediatrie al Spitalului municipal Turnu Măgurele.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna februarie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 19. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. – Municipiul Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/03.04.2012.

21.  Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Turnu Măgurele, conform prevederilor art.155 alin.(3) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Diverse

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului monument istoric situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Vlad Țepeș (în LMI 2015 B-dul. Republicii) nr. 4, identificat prin cartea funciară nr. 21557.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 66/29.06.2020.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dezabilități”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dezabilități”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Proiecte de hotărâri ședința 11.03.2022

         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

         2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv “Dunărea Turris” pe anul 2022.

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022.

         4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 04.03.2022

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 110/24.08.2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea chirurgie generală de la secția chirurgie generală și postului de medic specialist, specialitatea chirurgie generală la cabinetul de chirurgie generală din ambulatoriul integrat al Spitalului municipal Turnu Măgurele.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea medicină de laborator din cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului municipal Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 23.02.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea UAT – Municipiul Turnu Măgurele asupra terenului în suprafață de 3825 mp identificat prin cartea funciară nr. 31206.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 124/20.09.2021.
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele.
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

Proiecte de hotărâri ședința 10.02.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare infrastructură de apă și canalizare pe strada Horia, Cloșca și Crișan”.
 2. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post de asistent medical principal în cadrul Serviciului public de asistență socială – Centrul de găzduire temporară pentru persoane aflate în dificultate.
 3. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnirea la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2022 de către contribuabili persoane fizice.
 4. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Vlad Țepeș (în LMI 2015 B-dul. Republicii) nr. 4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna ianuarie 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele.
 7. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința extraordinara 07.02.2022

       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Turnu Măgurele la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” , aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Înființare stație de reîncărcare pentru vehiculele electrice”.

Proiecte de hotărâri ședința 27.01.2022       

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru aducerea la limita de proprietate a utilităților publice și executarea instalațiilor de utilizare pentru obiectivul – Bazin de înot didactic din strada Șoseaua Alexandriei, nr. 7, Turnu Măgurele

       2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE -TURNU S.R.L. începând cu data de 01.02.2022

       3.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Turnu Măgurele nr. 11703/141/19.04.2012 încheiat între Municipiul Turnu Măgurele și S.C. LOCAL URBAN S.R.L.

       4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

        5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de depunere a cererilor de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Turnu Măgurele

        6. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2022 de către contribuabili persoane fizice

        7.  Proiect de hotărâre privind  adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul municipiului Turnu Măgurele

         8.  Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele

        9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri

       10.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă în municipiul Turnu Măgurele

        11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor desfășura în anul 2022 pe raza municipiului Turnu Măgurele cu cetățenii beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

       12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna decembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

      13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

     14. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Turnu Măgurele             

     15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată             

     16 .  Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 13.01.2022

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 19.989,40 mii lei din excedentul bugetului local al municipiului Turnu Măgurele rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2022.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al muncipiului Turnu Măgurele nr. 207/29.12.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de functii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv „Dunărea Turris”.

Proiecte de hotărâri ședința 29.12.2021

 1. Proiect de hotărâre privind delimitarea pe zone a intravilanului din perimetrul municipiului Turnu Măgurele
 2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurelepentru anul școlar 2022-2023

Proiecte de hotărâri ședința 22.12.2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, care sunt puse la dispoziția Operatorului Regional de apă și apă uzată pentru județul Teleorman – S.C. APA SERV S.A. pentru furnizarea serviciilor prevăzute în contractul de delegare nr. 61/07.12.2007, bunuri definite ca „bunuri de retur”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere a locuințelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Turnu Măgurele.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 33/28.03.2018.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe și repartizarea unor locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna noiembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

8. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 25.11.2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2021

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru autovehiculele de transport marfă pentru anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun ca aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale – Municipiul Turnu Măgurele

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 12,5 mp și 13,5 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafațe de 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea amplasării de garaje auto pentru parcarea autoturismelor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unor terenuri în suprafață de 3,5 mp, proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele

12. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/31.08.2016

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/06.10.2016

14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 27/28.03.2018

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe, construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri

16. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul municipiului Turnu Măgurele și actualizarea anuală a acestora cu rata inflației

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

20. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. –  Municipiului Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”

21. Adresa Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 14170/09.11.2021 privind reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023.

22. Diverse

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, înscris în CF23790, identificat cu nr. cadastral 23790, în suprafață de 1,75 ha, parte componentă a sitului arheologic de la Turnu Măgurele, având cod TR-I-s-A-14229

Proiecte de hotărâri ședința 28.10.2021

       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

       2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris”pe anul 2021

       3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    

       4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

        5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare

        6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării unor bunuri mobile aflate în patrimoniul municipiului Turnu Măgurele și aprobarea caietului de sarcini în vederea valorificării acestora

        7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren intravilan, identificat cu numărul cadastral 21569 înscris în cartea funciară 21569 a UAT Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Șoseaua Alexandriei, nr. 6 și aprobarea vânzării

      8.  Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele

       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022

     10.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 97/28.07.2021

     11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 118/30.08.2017

     12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 138/24.09.2014

     13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 161/27.11.2013

    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

    16. Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii mixte formată din consilieri locali și funcționari publici             

    17. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată              

    18.  Diverse

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, identificat cu nr. cadastral CF 27546, în suprafață de 26800 mp, parte componentă a sitului arheologic de la Turnu Măgurele, punct ”Turnu”, având cod LMI TR-I-s-A-14229

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare la Programul Național de investiții ”Anghel Salighy” și aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare de străzi din zona centrală și din cartierele Măgurele și Odaia precum și reabilitarea zonei pietonale Central din municipiul Turnu Măgurele” – etapa1

Proiecte de hotărâri ședința 14.10.2021

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de investiții „Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria” din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/GAL Turnu 21/2021/09/06/OS9.1, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare zonă de promenadă de-a lungul Șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

     3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat al Asociației Grup de Acțiune Locală „Turnu 21” pentru anul 2021

    4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațíei de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Horia, Cloșca, și Crișan” din Municipiul Turnu Măgurele

    5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitare strada Horia, Cloșca, și Crișan din municipiul Turnu Măgurele” în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

    6.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.16/27.02.2019

    7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada David Praporgescu și strada Taberei) și Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgureleˮ, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

8. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat de pe raza municipiului Turnu Măgurele la unități de învățământ cu personalitate juridică începând cu anul școlar 2021-2022

Proiecte de hotărâri ședința 30.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.9/31.01.2011
 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Episcopia Alexandriei și Teleormanului a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, Cinematograf Turris situat în str. Vlad Țepeș, bloc 32 apartamente
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea executării obiectivului ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER”, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, având ca beneficiari pe domnul Chiva Nicolae și pe doamna Chiva Violeta
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil-teren în suprafață de 2 mp, proprietatea domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, situat în Turnu Măgurele, strada General David Praporgescu, zona blocului F29 și aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 14,15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă, în municipiul Turnu Măgurele
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna august 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 11. Diverse
 12. În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 23.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele din data de 23.09.2021
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 118/30.08.2017

Proiecte de hotărâri ședința 20.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Consolidarea și reabilitarea sediului Liceului Tehnologic Sfântul Haralambie (corp clădire C1) din Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman”
 2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 31/20.02.2020

Proiecte de hotărâri ședința 19.08.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli constituite şi aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2021
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 138/24.09.2014
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 118/30.08.2017
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 106/24.08.2018
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea instalaţiei de încălzire pentru clădirea internat cantină din cadrul Liceului tehnologic Sf. Haralambie din municipiul Turnu Măgurele”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi construirea de locuinţe sociale”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea şi construirea de locuinţe sociale” în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) precum şi a cheltuielile legate de acest proiect
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului   „Modernizarea unui spaţiu sportiv comunitar în zona funcţională” în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect
 11. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri organizatorice cu privire la desfâşurarea Bâlciului anual în perioada 20.08.2021-29.08.2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele pentru anul şcolar 2021 – 2022
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile, în municipiul Turnu Măgurele
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iulie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 16. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 28.07.2021

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Raicu Marian al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Turnu Măgurele prin încheierea nr. 1118 din 06.07.2021
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 112/29.10.2020
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.) / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele” în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil şi eficient
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru desfăşurarea licitaţiei publice în vederea vânzării imobilului identificat prin cartea funciară nr. 21677
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.136/23.12.2020
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil sală de sport corp (C5), strada Castanilor, nr.25, municipiul Turnu Măgurele în vederea înfiinţării unui spaţiu sportiv comunitar” pentru implementarea proiectului „Modernizarea unui spaţiu sportiv comunitar în zona funcţională”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2021
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2021
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la „Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, pentru anul 2021
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 59/29.04.2010
 12. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2021
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe şi repartizarea unor locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile, în municipiul Turnu Măgurele
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii în Consiliul de Administraţie la nivelul Clubului Sportiv ”Dunărea Turris”
 19. Solicitarea depusă de domnul Drăgoi Mircea înregistrată sub nr. 10278/16.07.2021.
 20. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 07.07.2021

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele și aprobarea de transferuri către instituții publice în sumă de 500 mii lei reprezentând subvenție pentru Club Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în vederea branșării la LEA-racord de medie tensiune – alimentare cu energie electrică PCTF Turnu Măgurele, parte a obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a municipiului Turnu Măgurele, în cotă de 40%

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2021

Proiecte de hotărâri ședința 09.06.2021

 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 95/11.07.2018
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 107/24.08.2018
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea directorului Clubului Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie la nivelul Clubului Sportiv ”Dunarea Turis”
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației ”GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ TURNU 21”
 • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 27.05.2021

Proiecte de hotărâri ședința 20.05.2021

Proiecte de hotărâri ședința 23.04.2021

Proiecte de hotărâri ședința 31.03.2021

Proiecte de hotărâri ședința extraordinară 15.03.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 123/23.11.2021

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 în municipiul Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 25.02.2021

Proiecte de hotărâri ședința 09.02.2021

Proiecte de hotărâri ședința 28.01.2021

Proiecte de hotărâri ședința 08.01.2021

Proiecte de hotărâri ședința 29.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 09.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.11.2020

Proiecte de hotărâri ședința 05.11.2020

Proiecte de hotărâri ședința 20.10.2020

Proiecte de hotărâri ședința 30.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 21.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 10.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 27.08.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.07.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.05.2020

Proiecte de hotărâri ședința 25.05.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 14.04.2020

Proiecte de hotărâri ședința 08.04.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.03.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 20.02.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 07.02.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.01.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.01.2020

Proiecte de hotărâri ședința 09.01.2020