L – TeN – Conectarea rețelei de transport europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei

PROIECTUL ”L – TeN – Conectarea rețelei de transport europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, Cod proiect 15.1.1.014, e-MS ROBG – 127, a fost finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectiv specific 1.1 – Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru conexiuni mai bune cu rețelele de transport TEN-T.

Durata de implementare a proiectului:

15.02.2017 – 30.08.2020

Proiectul a fost implementat în parteneriat între: UAT Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman și Municipalitatea Levski, Districtul Pleven, Bulgaria.

Acest proiect a avut ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Turnu Măgurele – Levski, implicit la nivelul celor două noduri terţiare existente, precum și dezvoltarea unui sistem comun de management al traficului.

Proiectul a vizat modernizarea a 1,909 km din Municipiul Turnu Măgurele și 7,068 km în Municipalitatea Levski, astfel:

 • Strada Chimiei (tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Stadionului) – 0,551 km
 • Strada G-ral David Praporgescu (tronson cuprins între strada Taberei și strada Stadionului)- 0,435 km
 • Strada Mihai Bravu (tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Griviței) – 0,2 km
 • Strada Sfânta Vineri (tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Primăverii) – 0,366
 • Strada Taberei – 0,357 km
 • Modernizarea și reabilitarea drumului rutier PVN 1110/III – 304/ – Tranchovitsa – Obnova –Municipalitatea Granitsa (Levski – Pordim) – Kamenets -/III – 3501  (de la I-3 km 6 + 800 km 0 +000 la km 13 + 868, km 7 + 068)

Lungimea totală a drumurilor modernizate este de 8,977 km.

În cadrul proiectului, Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat 2 panouri cu mesaje fixe și două panouri cu mesaje variabile.

Locațiile unde au fost amplasate  echipamentele de trafic, au fost următoarele:

 • Panou mesaj fix: la intersecția dintre str. Stadionului cu Bd. Praporgescu (în curtea  Local Urban)
 • Panou mesaj fix: pe DN 1 (de la Corabia la intrarea în Turnu Măgurele)
 • Panou mesaje variabile: pe șos. Alexandriei (între Petrom și Wirom)
 • Panou mesaje variabile: la intersecția dintre str. Primăverii cu str. Calea Dunării, pe sensul  intrării în oraș.

Municipalitatea Levski a achiziționat 2 echipamente specializate pentru monitorizarea și înregistrarea traficului 24 h/zi.

Cele 2 echipamente au fost instalate pe drumul Municipal PVN 1110 Obnova – Kamenets.

Valoarea totală eligibilă  a fost de 4.532.577,37 euro.

The project „L-TeN – linking TEN through better connection between tertiary nodes Turnu Magurele and Levski for sustainable development of the area”, Project Code 15.1.1.014, e-MS ROBG – 127, was funded by European Union, through the Interreg VA Romania – Bulgaria Program, Priority Axis 1 – A well-connected region, Specific objective 1.1 – Improving the planning, development and coordination of cross-border transport systems for better connections with TEN-T transport networks.

Project implementation period: 15.02.2017 – 30.08.2020

The project was implemented in partnership between: TAU Turnu Măgurele Town, Teleorman County and Levski Municipality, Pleven District, Bulgaria.

This project aimed at improving the transport infrastructure in the cross-border region Turnu Măgurele – Levski, implicitly at the level of the two existing tertiary nodes, as well as the development of a common traffic management system.

The project aimed at modernizing 1,909 km from Turnu Măgurele Municipality and 7,068 km into Levski Municipality, as follows:

 • Chimiei Street (section between G-ral Praporgescu street and Stadionului street) – 0.551 km
 • G-ral David Praporgescu Street (section between Taberei Street and Stadionului Street) – 0.435 km
 • Mihai Bravu Street (section between G-ral Praporgescu Street and Griviței Street) – 0.2 km
 • Sfânta Vineri Street (section between G-ral Praporgescu Street and Primăverii Street) – 0.366
 • Taberei Street – 0.357 km
 • modernization and rehabilitation of the road PVN 1110 / III – 304 / – Tranchovitsa – Obnova –

Granitsa Municipality (Levski – Pordim) – Kamenets – / III – 3501 (from I-3 km 6 + 800 km 0 +000 to km 13 + 868, km 7 + 068)

The total length of the modernized roads is 8,977 km.

Within the project, Turnu Măgurele Municipality purchased 2 descriptive static billboards and two electronic equipment with variable messages.

The locations where the traffic equipment has been installed are as follows:

 • 1 descriptive billboard: at the intersection between Stadionului street and Praporgescu Blvd. (in the yard of Local Urban)
 • 1 descriptive billboard: on ND 1 (from Corabia to the entrance to Turnu Magurele)
 • 1 electronic equipment: on the road to Alexandria (between Petrom and Wirom)
 • 1 electronic equipment: at the intersection between Primăverii street and Calea Dunării street, on the direction of entering the city.

Levski Municipality purchased 2 specialized equipment for monitoring and recording traffic 24 hours a day. The 2 equipment were installed on the Municipal Road PVN 1110 Obnova – Kamenets.

The total eligible value of the project was 4,532,577.37 euros.

ПРОЕКТ ”L – TeN – Свързване към Трансевропейската мрежа чрез по–добра свързаност на третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района”, код на проекта 15.1.1.014, e-MS ROBG – 127, е финансиран от Европейския съюз, по Програма Interreg V-A Румъния – България, приоритетна ос 1 – Добре свързан регион, Специфична цел 1.1 – Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с транспортна мрежа TEN-T.

Срок за изпълнение на проекта:

15.02.2017 – 30.08.2020 г.

Проектът е изпълнен в партньорство между: Териториално-административна единица Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман и Община Левски, област Плевен България.

Целта на този проект бе да се подобри транспортната инфраструктура в трансграничния регион Турну Мъгуреле -Левски, имплицитно на нивото двата съществуващи третостепенни възли, както и разработването на обща система за управление на трафика.

Проектът визира модернизирането на 1.909 км в община Турну Мъгуреле și 7.068 км в Община Левски, така:

 • Ул. Кимией (участъка между ул. Ген. Прапорджеску и ул. Стадионулуй) – 0,551 км
 • Ул. Ген. Давид Прапорджеску (участък между ул. Таберей и ул. Стадионулуй)- 0,435 км
 • Ул. Михай Браву (участък между ул. Ген. Прапорджеску и ул. Гривицей) – 0,2 км
 • Ул. Сфънта Винер (участък между ул. Ген. Прапорджеску и ул. Примъверии) – 0,366
 • Ул. Таберей – 0,357 км
 • Модернизиране и рехабилитация на пътя PVN 1110/III – 304/ – Трънчовица – Обнова –

Община Граница (Левски – Пордим) – Каменец -/III – 3501  (от I-3 км 6 + 800 км 0 +000 la км 13 + 868, км 7 + 068)

Общата дължина на модернизираните пътища е 8,977 км.

В рамките на проекта, Община Турну Мъгуреле закупи 2 фиксирани табла за съобщения и две табла с променливи съобщения.

Местата, където е разположено  пътното оборудване, са следните:

 • Фиксирано табло за съобщения: на кръстовището между ул. Стадионулуй и бул. Прапорджеску (в двора на Local Urban)
 • Фиксирано табло за съобщения: по нац. път DN 1 (от Корабия на влизане в Турну Мъгуреле)
 • Табло с променливи съобщения: по шосе Александрией (между Petrom и Wirom)
 • Табло с променливи съобщения: на кръстовището между ул. Примъверии и ул. Каля Дунърии, в посока на влизане в града.

Община Левски закупи 2 бр. специализирано оборудване за мониторинг и записване на трафика 24 ч/ден.

2-те оборудвания са монтирани по общински път PVN 1110 Обнова – Каменец.

Общата допустима стойност бе 4.532.577,37 евро.