L – TeN – Свързване към Трансевропейската мрежа чрез по–добра свързаност на третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района

ПРОЕКТ ”L – TeN – Свързване към Трансевропейската мрежа чрез по–добра свързаност на третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района”, код на проекта 15.1.1.014, e-MS ROBG – 127, е финансиран от Европейския съюз, по Програма Interreg V-A Румъния – България, приоритетна ос 1 – Добре свързан регион, Специфична цел 1.1 – Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с транспортна мрежа TEN-T.

Срок за изпълнение на проекта:

15.02.2017 – 30.08.2020 г.

Проектът е изпълнен в партньорство между: Териториално-административна единица Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман и Община Левски, област Плевен България.

Целта на този проект бе да се подобри транспортната инфраструктура в трансграничния регион Турну Мъгуреле -Левски, имплицитно на нивото двата съществуващи третостепенни възли, както и разработването на обща система за управление на трафика.

Проектът визира модернизирането на 1.909 км в община Турну Мъгуреле și 7.068 км в Община Левски, така:

  • Ул. Кимией (участъка между ул. Ген. Прапорджеску и ул. Стадионулуй) – 0,551 км
  • Ул. Ген. Давид Прапорджеску (участък между ул. Таберей и ул. Стадионулуй)- 0,435 км
  • Ул. Михай Браву (участък между ул. Ген. Прапорджеску и ул. Гривицей) – 0,2 км
  • Ул. Сфънта Винер (участък между ул. Ген. Прапорджеску и ул. Примъверии) – 0,366
  • Ул. Таберей – 0,357 км
  • Модернизиране и рехабилитация на пътя PVN 1110/III – 304/ – Трънчовица – Обнова –

Община Граница (Левски – Пордим) – Каменец -/III – 3501  (от I-3 км 6 + 800 км 0 +000 la км 13 + 868, км 7 + 068)

Общата дължина на модернизираните пътища е 8,977 км.

В рамките на проекта, Община Турну Мъгуреле закупи 2 фиксирани табла за съобщения и две табла с променливи съобщения.

Местата, където е разположено  пътното оборудване, са следните:

  • Фиксирано табло за съобщения: на кръстовището между ул. Стадионулуй и бул. Прапорджеску (в двора на Local Urban)
  • Фиксирано табло за съобщения: по нац. път DN 1 (от Корабия на влизане в Турну Мъгуреле)
  • Табло с променливи съобщения: по шосе Александрией (между Petrom и Wirom)
  • Табло с променливи съобщения: на кръстовището между ул. Примъверии и ул. Каля Дунърии, в посока на влизане в града.

Община Левски закупи 2 бр. специализирано оборудване за мониторинг и записване на трафика 24 ч/ден.

2-те оборудвания са монтирани по общински път PVN 1110 Обнова – Каменец.

Общата допустима стойност бе 4.532.577,37 евро.