Viceprimar


Nume: CRISTEA

Prenume: Florentin

Data nașterii: 26.09.1958

Naționalitatea: româna

Starea civila: căsătorit

Profesia: inginer

Studii: Facultatea de mecanica – Institutul Politehnic București – 1984

Activitate profesionala: 1984 – 2013 inginer mecanic SC Donau Chem SRL

Art.1 Viceprimarul municipiului Turnu Măgurele exercita cu caracter permanent următoarele atribuţii prevăzute de Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind în competenţa primarului:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii şi de utilitate publică de interes local;
b) prezintă la solicitarea consiliului local rapoarte şi informări din domeniul propriu de activitate.
c) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
d) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
e) emite avizele, acordurile si autorizaţiile date in competenta primarului prin lege si alte acte normative
Art.2 In exercitarea atribuţiilor delegate conform art. l lit.a din prezenta, viceprimarul municipiului Turnu Măgurele coordonează şi răspunde de activitatea următoarelor servicii, birouri, compartimente din structura aparatului de specialitate al primarului sau alte servicii şi instituţii subordonate Consiliului local:
Art.3 Viceprimarul municipiului Turnu Măgurele primeşte şi repartizează corespondenţa aferentă întregului Aparat de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, având drept de semnătură pe toate actele emise de serviciile şi compartimentele pe care le coordonează potrivit art.2 .