Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 16.10.2023, ora 10:00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, grad profesional superior

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 16.10.2023, ora 10:00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu durată timpului de muncă 8h/zi – 40h/saptamâna a unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, grad profesional superior – compartiment administrare imobile ANL, FLS, serviciul  urbanism și gospodărie comunală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele.

Condiții de participare

Toti candidatii trebuie îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice  – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice

    Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental) – Inginerie civilă (Ramura de știință) – Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii (Ramura de știință), Științe sociale (Domeniul fundamental) – Științe juridice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

   Bibliografie și tematică

    1. Constituția României, republicată

 Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

5. Legea nr. 114/1996 Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cap.V – Locuinta sociala

Cap.VI – Locuinta de serviciu si locuinta de interventie

Cap.VII – Locuinta de necesitate

Cap.VII (1) – Locuinta de sprijin

Cap.VIII – Locuinta de protocol

6. Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republiată, cu modificările și completările ulterioare

– Cap.I – Dispozitii generale

7. Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare

 – Anexa nr.11 la Normele metodologice – Criterii cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii

8. Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare

 – Cap.III  – Repartizarea si inchirierea locuintelor

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 16.10.2023 ora 10:00, Primaria Turnu Magurele , str.Republicii, nr.2 – Turnu Măgurele.

Documentele pentru înscrierea la concurs sunt cele prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G.  nr.611/2008cu modificările şi completările ulterioare și se depun la sediul instituției în perioada: 14.09.2023 – 03.10.2023.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane – consilier Farțade Mariana şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.