Licitație publică închiriere terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com, persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:primariatm@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, astfel:

– teren situat pe strada G-ral David Praporgescu în zona blocurilor L6-L7-L8-L9-L10-I1-I2, amplasamente libere: poziţiiile 1-105 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 80, 82,  87, 89, 90, 95 și nr.105;

– teren situat pe strada Chimiei  în zona blocurilor F4, F5, H5, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 50 inclusiv cu excepția pozițiilor nr.4, 17 și nr.23;

– teren situat pe strada Căpitan Stănculescu  în zona blocurilor P01, sc.F,G – P02, sc.A, B, amplasamente libere: poziţiiile nr.5, 6, 10, 14, 18, 19, 20 și nr.22;

– teren situat pe strada Mihai Kogălniceanu  în zona blocurilor Y6-Y7, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 5 inclusiv;

în vederea parcării autoturismelor,  conform caiet de sarcini,  H.C.L. nr.66/20.05.2021, H.C.L. nr.215/28.09.2022,  H.C.L. nr.277/28.12.2022 și conform O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și  Gospodărie Comunală din cadrul Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită la casieria Municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau sau prin virament bancar : Municipiul Turnu Măgurele, cod de indentificare fiscală :4253731, în contul RO61TREZ60721360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Turnu Măgurele.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16/02/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/02/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura Municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:27/02/2023, ora 11.00, Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Te leorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail tribunaltr@just.ro, telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 02.02.2023.