Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici

09.03.2018

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

 ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 11.04.2018 , ora 10.00 – proba scrisă  examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați până cel târziu la data de 28.03.2018 ora 16,00 și conține în mod obligatoriu:

 1. adeverință eliberată de Compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.

Dosarele se depun la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI  DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

 1.  Constituția României, republicată;
 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

 PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ

 

2017-12-21                                                                                                   A N U N T

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 18.01.2018, ora 10.00 – proba scrisă, şi 23.01.2018, ora 10.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală de execuție – infirmieră din cadrul  Serviciului Public de Asistență Socială – Centrul de Găzduire Temporară.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste calificarea si nivelul studiilor;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar în original;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Notă: la depunerea dosarului se vor  prezenta si  originalele actelor in vederea verificarii conformitaţii copiilor .

Condiţii generale necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

 1. a) are cetatenia română;
  b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs :

–  nivel studii – liceale;

– curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, și Asistenților Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordin nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul  Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului în intervalul orar 8,00-16,00.

Proba scrisă  se va desfăşura în data de 18.01.2018, ora 10,00 la  sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2.

Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei, în aceeaşi zi cu desfăşurarea probei, până la ora16,00. Contestaţiile se depun la  secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 19.01.2018 pâna cel mai târziu ora16,00.

Comisia de soluționare a contestaţii va soluţiona eventualele contestaţii ale candidaţilor declaraţi „respins” la proba scrisă în data de 22.01.2018 pâna cel mai târziu ora 16,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ