Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului buget contabilitate

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 27.03.2020, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului buget contabilitate, urmărire contracte, evidență gestiune patrimoniu – Serviciul buget contabilitate contracte

            Condiţii generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Condiții de participare: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

Atribuțiile fișei postului:

– inregistrarea in programul de contabilitate a operatiunilor economico- financiare efectuate pe parcursul exercitiului bugetar in structura in care a fost aprobat bugetul ;

– verificarea registrelor de casa si a documentelor justificative care stau la baza efectuarii incasarilor si platilor ;

– verificarea documentelor justificative inaintate la plata de catre compartimentele de specialitate pentru efectuarea platilor reprezentand achizitii de bunuri, prestari servicii, cheltuieli de capital pentru cap.54.02-Servicii publice generale, cap.66.02-Sanatate, cap.67.02 – Cultura, recreere, religie, cap.70.02 -Locuinte, servicii si dezvoltare publica, cap.74.02-Protectia mediului, cap.84.02-Transporturi ;

– verificarea extraselor de cont, intocmirea notelor contabile pentru cheltuielile de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, intocmirea balantei de verificare contabile;

– pastrarea evidentei sintetice a bunurilor de consum, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe ;

– operarea in programul Forexebug ;

– intocmirea situatiei platilor restante, a darii de seama lunare ;

– tinerea evidentei angajamentelor bugetare si legale ;

– indosarierea si arhivarea documentelor ce fac obiectul activitatii

Bibliografia 

  1. Constituția României
  2. O.U.G. nr. nr.57/2019 privind Codul administrativ
  3. Legea nr.82(r4) din 1991 a contabilității cu modificările şi completările ulterioare
  4. Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  în perioada 25.02.2020 – 16.03.2020  la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ