Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Dezvoltare Locală și Investiții, Compartiment Investiții

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 26.04.2021, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei  funcţii publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Serviciului Dezvoltare Locală și Investiții, Compartiment Investiții.

Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

Funcția publică pentru care se organizează concursul este cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 23.03 – 12.04.2021 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie -Tematică

  1. Constituția României, republicată.
  2. Titlul I si II ale parții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare.
  3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
  5. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, (r2) cu modificările și completările ulterioare.

            Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.