Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante – consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 04.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacanteconsilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale.

            Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

Bibliografie – Tematică

  1. Constituţia României, republicată; – act integral

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

5. Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare

 – Titlul IX-Impozite și taxe locale:

 – Cap.I, II,III,IV.

6. H.G. nr.1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare:

 – Titlul IX-Impozite și taxe locale:

 – Cap.II,III,IV

Atributiile postului:

– introduce în evidenţa fiscală informatizată declaraţiile de impunere a contribuabililor -persoane juridice, primeşte şi operează în matricola  mijloace transport-persoane juridice declaraţiile de impunere, radierile, modificările intervenite, în baza cererilor depuse de către persoanele juridice;

– întocmeşte situaţiile nominale privind debitele restante în vederea declanşării procedurii  de executare silită; 

– pentru debitele datorate şi neachitate în termen de către contribuabilii- persoane fizice şi juridice  declanşează procedura executării silite şi întocmeşte dosarele de executare. În acest sens întocmeşte înştiinţări de plată, titluri executorii, somaţii, adrese de înfiinţare a popririi, procese –verbale de sechestru, precum şi celelalte măsuri  in vederea valorificării bunurilor sechestrate. Face propuneri temeinic fundamentate pentru trecerea în evidenţa specială a insolvabililor –persoane fizice şi le prezintă spre aprobare, urmăreşte revenirea la starea de solvabilitate şi propune redebitarea;

– dă relaţii contribuabililor  în legătură cu situaţia fiscală ,materia impozabilă;

– rezolvă în termen corespondenţa repartizată-solicitări de adeverinţe, adrese privind situatia fiscală a unor contribuabili şi o indosariază;

– asigură și răspunde de integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor și documentelor conținute de fiecare dosar în parte;

– indosariază si arhivează documentele ce fac obiectul activităţii;

– respecta si aplica standardele controlului intern managerial. 

Funcția publică pentru care se organizează concursul este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 31.03.2022 – 19.04.2022, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

         Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.