Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 14.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 14.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

  1. Consilier, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT ADMINISTRATIE LOCALA SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
  2. Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT CADASTRU, IMOBILIAR, EDILITAR, BANCA DE DATE URBANE SI PATRIMONIU
  3. Consilier, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE
  4. Consilier, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE
  5. Consilier, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT INVESTITII

Condiţii de participare:

Pentru Consilier – Clasa I, COMPARTIMENT ADMINISTRATIE LOCALA SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

    Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Administraţie publică (Specializarea), Administraţie europeană (Specializarea), Ştiinţe juridice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Inspector – Clasa I, COMPARTIMENT CADASTRU, IMOBILIAR, EDILITAR, BANCA DE DATE URBANE SI PATRIMONIU

    Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Inginerie civilă (Ramura de știință), Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii (Ramura de știință), Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Consilier – Clasa I, COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE

    Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Inginerie civilă (Ramura de știință), Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii (Ramura de știință), Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Consilier – Clasa I, COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE

    Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii (Ramura de știință), Inginerie civilă (Ramura de știință), Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Consilier – Clasa I, COMPARTIMENT INVESTITII

    Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Inginerie civilă (Ramura de știință), Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii (Ramura de știință), Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: superior, COMPARTIMENT ADMINISTRATIE LOCALA SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale Titlul III–Autoritățile publice, Capitolul V–Administrația publică, Secțiunea a 2-a – Administrația publică locală – Articolul 120 – Articolul 123;

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici – Articolul 6 – Articolul 13, Articolul 95, Articolul 96, Articolul 100, Articolul 104, Articolul 129, Articolul 154–Articolul 158, Articolul 196–Articolul 200, Articolul 373, Articolul 412–Articolul 429, Articolul 430–Articolul 450, Articolul 460-Articolul 463, Articolul 563–Articolul 578;

    5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

      cu tematica – Articolul 3 – Articolul 14;

    6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

      cu tematica – Articolul 7 – Articolul 13;

    7. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

      cu tematica – Articolul 2 – Articolul 14;

Bibliografie și tematică pentru Inspector, Clasa: I, Grad: asistent, COMPARTIMENT CADASTRU, IMOBILIAR, EDILITAR, BANCA DE DATE URBANE SI PATRIMONIU

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

    5. Legea nr.7 /1996 republicată – Legea cadastrului și a publicității imobiliare

      cu tematica Titlul II – Capitolul I – Evidența cadastal – juridică Titlul II – Capitolul II – Procedura de înscriere în cartea funciară

    6. O.U.G nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

      cu tematica Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică a statului sau al unităților administrativ-teritoriale Partea a-V-a – Reguli specifice privnd proprietatea publică și privată a statului sau al unităților administrativ-teritoriale

    7. H.G. nr.841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările si completărle ulterioare ;

      cu tematica Capitolul V – Organizarea procedurii de licitație.

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: debutant, COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

    5. Hotărârea de Guvern .nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Cap 1 – Dispozitii Generale, Cap III – Documentatiile tehnico economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice,Cap IV – Dispozitii tranzitorii si finale;

    6. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Cap. I – Dispozitii Generale , Cap II- Receptia la terminarea lucrarilor, Cap III – Receptia finala, cap IV – Dispozitii finale;

    7. O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu tematica Cap. IV-Prefinanţarea, Cap.V-Mecanismul cererilor de plată/mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: superior, COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

    5. Hotărârea de Guvern .nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Cap 1 – Dispozitii Generale, Cap III – Documentatiile tehnico economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice,Cap IV – Dispozitii tranzitorii si finale;

    6. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Cap. I – Dispozitii Generale , Cap II- Receptia la terminarea lucrarilor, Cap III – Receptia finala, cap IV – Dispozitii finale;

    7. O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă,

      cu tematica Cap. IV-Prefinanţarea, Cap.V-Mecanismul cererilor de plată/mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: superior, COMPARTIMENT INVESTITII

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

    5. Hotărârea de Guvern .nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Cap 1 – Dispozitii Generale, Cap III – Documentatiile tehnico economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice,Cap IV – Dispozitii tranzitorii si finale

    6. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Cap. I – Dispozitii Generale , Cap II- Receptia la terminarea lucrarilor, Cap III – Receptia finala, cap IV – Dispozitii finale;

    7. ORDIN MDLPA nr. 440/24.03.2022 pentru aprobareaGhid specific – Condiţii de accesare a Fondurilor Europene aferente Planului Naţional De Redresare Şi Rezilienţă Componenta C5 Investiţia Operaţiunea B2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor Publice

      cu tematica Cap 1.3. Activităţile sprijinite în cadrul axei de investiţii operatiunii, 4.2. Eligibilitatea cheltuielilor: Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte,Cheltuielile neeligibile

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 14.06.2023 10:00, Primaria Turnu Magurele , str.Republicii, nr.2.

Perioada de depunere a dosarelor:  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 10.05.2023 – 29.05.2023 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Persoane de contact:

Farțade Mariana, consilier, 0247416451 – interior 129.