Licitație publică privind vânzarea unui imobil-teren intravilan în suprafață de 23.122 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Călărași, nr.9-11

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod fiscal: 4253731, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com, persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:primariatm@yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil-teren intravilan în suprafață de 23.122 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Călărași, nr.9-11, înscris în cartea funciară nr.21447 UAT Turnu Măgurele. Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G. nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.64 din data de 28.04.2023.

3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul Municipiului Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și  Gospodărie Comunală din cadrul Municipiului Turnu Măgurele,  municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, nr.2, județul Teleorman, et.1, cam.9.

3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei/exemplar, se achită la casieria Municipiului Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, nr.2 sau prin virament bancar: Municipiul Turnu Măgurele, cod de indentificare fiscală :4253731, în contul RO61TREZ60721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Turnu Măgurele.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 30/06/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/07/2023, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul  Municipiul Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele,  bulevardul Republicii, nr.2, județul Teleorman.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:10/07/2023, ora 14.00, la sediul Municipiului Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail tribunaltr@just.ro, telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:15.06.2023.