Licitație publică – terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com, persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:primariatm@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, astfel:

– teren str.Calea Dunării în zona blocurilor M2-M3, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 6 inclusiv;

– teren str.1907 în zona blocurilor a1, a2, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 16 inclusiv, cu excepția poziției nr.8;

– teren str.Costache Negri în zona blocului Y4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 22 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.1 și nr.10;

– teren str.G-ral David Praporgescu în zona blocurilor L6-L7-L8-L9-L10-I1-I2, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 105 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.8, nr.10, nr.30, nr.45, nr.51 și nr.105;

– teren str.Chimiei în zona blocurilor O1-O2-O3-O4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 21 inclusiv, cu excepția poziției nr.10;

– teren str.Stadionului în zona blocurilor D1-A1-J3-J4, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 42 inclusiv, cu excepția poziției nr.36;

– teren str.Chimiei în zona blocurilor J2-J3, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 9 inclusiv;

– teren str.Mihai Eminescu în zona blocurilor V3-Z5-Z10, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 23 inclusiv;

– teren str.Taberei în zona blocurilor V2-W1, amplasamente libere: poziţiiile 1 – 26 inclusiv, cu excepția pozițiilor nr.8 și nr.19,

 – teren str.Abatorului în zona blocurilor G1-G2-G3-G4-P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8, amplasamente libere 1-94 inclusiv, cu excepția pozițiilor 19, 20, 34, 61.

în vederea parcării autoturismelor,  conform H.C.L. nr.66/20.05.2021, H.C.L. nr.79/29.06.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 sau în contul RO61TREZ60721360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Turnu Măgurele.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19/07/2021, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/07/2021, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două

plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/07/2021, ora 10.00, Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail tribunaltr@just.ro, telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 05.07.2021.