Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, clasa I, grad profesional superior

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

JUDEŢUL TELEORMAN

 

ANUNŢ

       Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, organizează în data de 06.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă și 09.05.2019 proba interviu, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, clasă I, grad profesional superior din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, Serviciul dezvoltere locală și investiții, Compartiment strategie dezvoltare.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

– să indeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din  Legea nr. 188/1999 rerepublicată cu modificările şi completarile ulterioare.

Bibliografie:

  1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4 . Constituția României;

  1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările

ulterioare;

  1. Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în

cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social

european și Fondul de coeziune 2014 – 2020;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a , la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1 din din H.G.R. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data 16.04.2019, ora 14,00.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor până la data de 17.04.2019, ora 16,00.Rezultatul contestațiilor va fi afișat în data de 18.04.2018, ora 16,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ