Comunicat de presa proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

17.05.2018

 “ Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Turnu Măgurele prin participarea la educație”

Cod MySMIS 107012

În data de 11.05.2018, UAT Municipiul Turnu Măgurele a semnat, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, ca Autoritate de Management, contractul de finanțare pentru proiectul  “Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Turnu Magurele prin participarea la educatie”, derulat in cadrul Programului Operational Capital Uman, proiect depus în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 2 și Scoala Gimnazială nr.4.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului POCU 74/6/ 18 – Școala pentru toți, Prioritatea de Investiții: 10 (i) -Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învătământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare  formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Proiectul are ca obiectiv general implementarea de măsuri integrate pentru facilitarea accesului la educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii pentru copiii și tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reântoarcerea în sistemul de învățămant  a copiilor/ tinerilor/ adulților care au părăsit școala, precum și dezvoltarea competențelor capitalului uman din învățămantul preuniversitar din unități școlare defavorizate.

Grupul țintă este format din 1134 de persoane – copii de vârstă antepreșcolară, preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial, părinții/tutorii acestora, tineri/adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu, cadre din învățământ/personal de sprijin, care vor participa la activități integrate de educație, în cadrul celor două școli partenere în proiect, Școala Gimnazială Nr. 2 și Școala Gimnazială Nr. 4.

Proiectul  va avea un efect pozitiv întrucât prevede intervenții de educație care vor genera pe termen mediu îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor grupului țintă, iar pe termen lung dezvoltarea comunităților din care aceștia fac parte.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

– includerea a 160 copii în programul Grădinița prietenoasă”

– 9 workshop-uri de educație parentală și mentorat pentru 160 părinți ai copiilor preșcolari din  grupul țintă

– organizarea a 9 ateliere de lucru pentru copiii de grădiniță însoțiți de părinții acestora pe teme legate de sănătate, igienă, nutriție sănătoasă și educație interculturală

– 300 elevi participanți în programe de tip școală după școală

– 3 activități extracurriculare (ateliere de lucru pentru promovarea nediscriminării, desegregării școlare și creșterii stimei de sine)

– organizarea a 2 tipuri de ateliere educative: educatie prin sport si arta

– informarea si consilierea școlară de tip părinte – elev – școală pentru 300 elevi și 300 părinți

– 54 persoane integrate în programe de tip a 2a sansă

– derularea de programe de consiliere și orientare scolară pentru participanții la a 2 șansă (25 – 64 ani)

– organizarea de 3 workshop-uri  tematice privind incluziunea socială si nediscrimarea participantilor la programe de tip a 2-a sansa”

– organizarea anuala a cate unui workshop educativ pentru antreprescolari si parintii acestora

– acordarea de subventii copiilor/ tinerilor/ adultilor  din programele gradinita prietenoasa, scoala dupa scoala si a doua șansă (514 persoane)

– acordarea de sprijin material (hrană și rechizite) membrilor grupului țintă participanți la programele gradinita prietenoasa, scoala dupa scoala si a doua șansă (514 persoane)

– modernizarea spațiilor pentru educație (80 de laptop-uri cu sistem de operare inclus, 4 imprimante multifuncționale, 4 videoproiectoare,4 table interactive)

– crearea și implementarea unei platforme pentru colaborarea personalului didactic membri ai grupului țintă, cu alți specialiști

– participarea cadrelor din educație, membri ai grupului țintă, la crearea unor rețele de mentorat și sprijin profesional (80 persoane)

– participarea și sprijinirea a 80 de cadre din învățământ, membrii ai grupului țintă, la programe de formare și dobândire de competențe acreditate

– încheierea de parteneriate locale pentru educație, ocupare și sustenabilitate

– încheierea de parteneriate locale pentru schimb de experiență și bune practice în învățământ

Valoarea totala eligibila este 4.215.801,53 lei, din care 3.583.431,30 lei finanțare din Fondul Social European, 548.054,20 lei finanțare de la bugetul de stat și 84.316,03 lei contribuția celor 3 parteneri.

Durata proiectului este de 36 luni.

Date de contact: Insp. Safta Valentina – Manager proiect, telefon 0787 389 271, 0247-416451, fax 0247-416453, e-mail: primariatm@yahoo.com