Anunț închiriere imobil

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil-construcție în suprafaţă de 388 mp și teren aferent în suprafață de 459 mp, proprietatea domeniului public al municipiului Turnu Măgurele situat în municipiul Turnu Măgurele, str.1 Mai, conform H.C.L 119/24.09.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, B-dul Republici, nr.2, et.1, cam.9.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

30 lei/exemplar, se achită la Primăria municipiului Turnu Măgurele sau în contul RO61TREZ60721360250XXXXX.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 14.11.2019, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.11.2019 ora 14.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura  primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

18.11.2019, ora 11.00,  Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secţia Conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman, Alexandria, str. Ion Creangă nr.53, tel. 0247406016, fax 0247317322, e-mail tribunaltr@just.ro

Primar,

Dănuţ CUCLEA