Anunț închiriere imobil-teren în suprafață de 241 mp

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com, persoana de contact Petrică Ungureanu Sorin, e-mail:primariatm@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil-teren în suprafață de 241 mp, aparținând domeniului privat al județului Teleorman, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele din cadrul obiectivului ,,Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele-Nikopol, conform H.C.J. 140/28.08.2019 și conform  O.U.G. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține  un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:30 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei  municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2  sau în contul RO61TREZ60721360250XXXXX.

3.4. Data limită privind solicitarea clarificărilor: 18/01/2021, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25/01/2021, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura  Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

26/01/2021, ora 11.00,  Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, județul Teleorman, cod postal 140080, adresa e-mail tribunaltr@just.ro, telefon 0247/406016, fax 0247/317322.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

05.01.2021